معرفی کتابِ ماه روی صندلی

اگه کتاب "ماه روی صندلی" سروده سیدعباس ترین و با تصویرگری راشین خیریه را مطالعه نکردید ویدئوی معرفی این کتاب که توسط خانم ماه بی بی صفرپور مربی کانون بندرلنگه از استان هرمزگان تهیه شده را ببینید.