بازی و سرگرمی (۲٨) پرتاب حلقه

ساخت و اجرای بازی"پرتاب حلقه ها " با هدف تقویت حفظ تعادل، تمرکز و مهارت حرکتی توسط خانم معصومه زندی مربی کانون تویسرکان از استان همدان، این ویدئو را ببینید و بیشتر با این بازی آشنا شوید.