خوانش شعر (۱۹۶) حافظ خوانی

حافظ خوانی توسط خانم مریم پناهی عضو کانون درچه از استان اصفهان، ببینید،بشنوید و لذت ببرید.