خوانش شعر (۱٨۹) شعر عاشورایی

خوانش شعری از علیرضا قروه توسط خانم ستایش خلیلی عضو کانون اردستان از استان اصفهان.