خوانش شعر (۱۹۲) شعر عاشورایی

خانم اعظم رنجبر جهرمی مربی کانون جهرم از استان فارس یکی از اشعار خود را به نام "مادرانه های حضرت رباب" را می خواند.