خوانش شعر (۱۹۳) شعر عاشورایی

خوانش شعری از وحید محمدی توسط خانم سارا نم نبات عضو کانون از استان اصفهان.