خوانش شعر (۱۹۴) شعر عاشورایی

خوانش شعری سروده علیرضا لک توسط خانم فاطمه آرامی عضو کانون از استان اصفهان