خوانش شعر (۱۹5)

خانم شانا رضایی عضو کانون از استان کرمانشاه یکی از اشعار خود را با موضوع عاشورا می خواند.