خوانش شعر (۱٨۰) شعر عاشورایی

خوانش شعر عاشورایی توسط خانم یاسمن فروزش عضو کانون اهواز از استان خوزستان.

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت