خوانش شعر (۱٨۳) شعر عاشورایی

خانم سیده محدثه حسینی مربی کانون گالیکش از استان گلستان یکی از اشعار خود را با موضوع عاشورا می خواند. 

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت