خوانش شعر (۱۹5)

خانم شانا رضایی عضو کانون از استان کرمانشاه یکی از اشعار خود را با موضوع عاشورا می خواند.

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت