خوانش متن عاشورایی

خانم سوفیا رضایی عضو کانون اهواز از استان خوزستان متنی از آثار خود را با موضوع عاشورا  با راهنمایی مربی کانون خانم طیبه پور بصیری می خواند

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت