طرح ادبی(۱۳۳)

اجرای طرح ادبی توسط خانم پریسا کرمی مربی کانون از استان زنجان،این ویدئو را ببینید و با این طرح ادبی آشنا شوید.