توصیه های بهداشتی

این انیمیشن به نکته های بهداشتی خوبی اشاره دارد.کار خانم آرزو تنگستانی، مربی خوب کانون از استان بوشهر  

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت