انیمیشن سلطان و آهو

انیمیشن سلطان و آهو

پادشاهی در مسیر شکار به دختر دهقانی دل می بازد و او را از پدر و مادرش خواستگاری میکند. شرط ازدواج با دختر بلد بودن کار و داشتن شغلی است.