قصه استخوان کوچولو

اجرای قصه "استخوان کوچولو" توسط خانم عسل نیکو از استان سمنان، ببینید، بشنوید و لذت ببرید.