قصه دو طوطی

اجرای قصه "دو طوطی" براساس حکایتی از مثنوی معنوی توسط خانم راضیه سلیمان پور مربی کانون از استان هرمزگان، ببینید، بشنوید و لذت ببرید.