خوانش متن ادبی از کتاب داستان زندگی

زندگی ما آدم ها پر از داستان است، خانم بیتا والاسوار مربی خوب کانون از استان اصفهان کتاب "داستان زندگی" برگرفته از کتاب" می ترسم یادت برود دوستم داشتی " از انتشارات کانون پروش فکری را برای شما می خوانند.