خوانش و معرفی کتاب

خوانش و معرفی کتاب "چگونه می توان بال شکسته ای را درمان کرد" توسط خانم مهرناز شهرکی مربی خوب کانون از استان  خوزستان. پیشنهاد می کنیم این کتاب را بخوانید.