آموزش نقاشی(۶۵)

با روشی که خانم نرگس پورعلی مربی کانون مشکین شهر از استان اردبیل نقاشی کشیدند شما هم این فیلم آموزشی رو ببینید و تجربه کنید.