آموزش نقاشی(۶۷) تصویر سه بعدی

با روشی که خانم سمیه عزیزی مربی کانون علویچه از استان اصفهان آموزش داده اند می تونید با کشیدن خطوط تصاویر سه بعدی خلق کنید، این ویدئو را ببینید و شما هم یاد بگیرید.