عبور توپ از موانع

خانم اکرم افضلی مربی کانون از استان کرمان با ابزار دورریختنی بازی عبور توپ از مانع را معرفی و اجرا کردند ببینید و شما هم یاد بگیرید.

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت