نمایش عروسکی(۶) پانی کوچولو

ساخت نمایش عروسکی "پانی کوچولو" توسط خانم عفت تفضلی مربی کانون بندرعباس از استان هرمزگان، این ویدئو را ببینید.

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت