نمایش عروسکی(۸)تئاتر کاغذی

ساخت و اجرای تئاتر کاغذی" توی ده شلمرود" توسط خانم سمیرا خانزادی از کانون استان تهران، ببینید، بشنوید و لذت ببرید.

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت