قصه دروغ بزرگ

اجرای قصهٔ "دروغ بزرگ" توسط خان راهله کنعانی مربی کانون آباده از استان فارس، ببینید،بشنوید و لذت ببرید.

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت