خوانش شعر (۱۲٨) سعدی خوانی

سعدی خوانی باصدای خانم اعظم موسوی کارشناس روابط عمومی کانون از استان فارس، این ویدئو را ببینید و از شنیدن اشعار زیبای شاعر پرآوازه،سعدی شیرازی لذت ببرید.

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت