آموزش ساخت ماسک با سفال

محبوبه فتحی‌زاده مربی هنری مرکز شماره 24 کانون استان تهران ساخت ماسک با سفال را آموزش می‌دهد.

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت